Tăng tốc lắp đặt kênh mương đúc sẵn

Mặc dù nhà thầu đã cung ứng đủ số lượng cấu kiện kênh mương, tuy nhiên đến thời điểm này chỉ một số địa phương hoàn thành việc lắp đặt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đảm bảo kế hoạch giao.

Kiên Đài tăng tốc về đích nông thôn mới

Với mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2021, chính quyền địa phương và nhân dân xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) đang tập trung huy động mọi nguồn lực, ...